7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/qT3nkaOY13CUqKWc53pgoE
Công đoàn Trung tâm KTTH - HN Thanh Hóa với cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
Tin hoạt động công đoàn
0

Công đoàn Trung tâm KTTH - HN Thanh Hóa với cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Thực hiện kế hoạch số 11/ KH-LĐLĐ ngày 06/02/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thanh Hóa về việc tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Ban thường vụ công đoàn ngành giáo dục Thanh Hóa hướng dẫn công đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức cuộc thi.

Được sự chỉ đạo của Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp đã hướng dẫn đến các tổ công đoàn của Trung tâm và từ đó là cơ sở để phát động cuộc thi nhằm lựa chọn những bài viết tiêu biểu của các tổ công đoàn. Sau thời gian tổ chức hội thi Ban chấp hành công đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp đã lựa chọ được một số bài viết của các đồng chí đoàn viên tiêu biểu gửi Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa.

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất