7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/oBobEWSn2x9vn|Hr66ZVMQ
PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GD NGHỀ PHỔ THÔNG
Thông báo
0

PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GD NGHỀ PHỔ THÔNG

Nhằm giúp giáo viên tổng hợp kịp thời các biểu mẫu cuối năm tổ trưởng tổ Giáo vụ đề nghị các đồng chí thực hiện theo các loại biểu mẫu như sau:
  Sở GD & ĐT Thanh Hoá                                            Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Trung tâm KTTH - HN                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

                                      PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

                                             HOẠT ĐỘNG GD NGHỀ PHỔ THÔNG

                                                                    Năm học: 2014   2015

                             Lớp :............ Nghề:.....................................Trường TH............................

Số TT

Họ và tên học sinh

Số buổi nghỉ học

Nhận xét về tinh thần thái độ, ý thức

 tổ chức kỷ luật trong học tập.

ĐTBmhk I

 

 

ĐTB mhk II

 

 

ĐTB m cả năm

XL hạnh

kiểm

 

K.p

C.p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách học sinh được đề nghị tuyên dương về tinh thần, ý thức, kết quả học tập tốt:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Chú ý:  Các thầy, cô nhận xét đánh giá kết quả học tập, hoạt động GD nghề phổ thông theo mẫu này. 

Số lượng học sinh của mỗi lớp được đề nghị tuyên dương về tinh thần, ý thức, kết quả học tập tốt tỷ lệ 10%.  

Yêu cầu đánh máy vi tính và nạp cho đ/c. Tạ Duy Quang vào sáng ngày 04 tháng 5  năm 2015.

(Đề nghị các đồng chí giáo viên nạp luôn dữ liệu những học sinh đủ điều kiện thi chứng chỉ nghề về tổ Giáo vụ)                                                                         

                                                                                         Ngày   04   tháng  5   năm 2015

              Giám đốc Trung tâm                                             Giáo viên phụ trách lớp

                                                                                                        ( Ký tên)

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất