7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/qTBAz0N4Xwt7orPqXaZyJ1
Biểu mẫu nghề phổ thông của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa
Thông báo
0

Biểu mẫu nghề phổ thông của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa

Nhằm giúp giáo viên tổng hợp kịp thời các biểu mẫu cuối năm tổ trưởng tổ Giáo vụ đề nghị các đồng chí thực hiện theo các loại biểu mẫu như sau:

Trung tâm KTTH - HN Thanh Hóa

 

             BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỂM ( ĐTBM CẢ NĂM) HẠNH KIỂM NĂM HỌC 2014 -2015

                                      HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG

Họ và tên GV:.................................... Dạy nghề:.........................................................

   Kết quả điểm ( đTBm cả năm):                                 

STT

Tên lớp nghề, trường THcs, thpt

Tổng số HS

Số HS được tổng kết           

Số HS chưa được tổng kết

Số Hs tuyên dương

Kết quả điểm tổng kết 

Ghi chú

Dưới 3,5

Từ 3,5đến 4,9

Từ 5,0đến 6,4

Từ 6,5đến 7,9

Từ 8,0trở lên

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hạnh kiểm:

STT  

Lớp nghề, trường THCS, THPT

Tổng số HS được tổng kết

Loại tốt

Loại khá

Loại TB

Loại yếu

Ghi chú

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh hiệu của lớp : ....................................................................................

Chú ý: -  Yêu cầu số liệu chính xác, ghi rõ ràng, tỷ lệ% lấy đến 2 chữ số thập phân. 

Những trường hợp chưa được tổng kết điểm ghi rõ họ tên, lớp , trường và lí do vào mặt sau giấy.  

Các Thầy, Cô nạp báo cáo lại cho Đ/c. Tạ Quang vào sáng  ngày 04 tháng 05 năm 2015.

                                                                                                Ngày         tháng       năm 2015

                                                                                                     Giáo viên phụ trách

                                                                                                      ( Họ tên, chữ kí )


 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất