7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/pwfNCWcUF|aCIC2bVWKgIH
BẢNG GHI TÊN HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG
Thông báo
0

BẢNG GHI TÊN HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG

Nhằm giúp giáo viên tổng hợp kịp thời các biểu mẫu cuối năm tổ trưởng tổ Giáo vụ đề nghị các đồng chí thực hiện theo các loại biểu mẫu như sau:
 Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hoá

      Trung tâm KTTH – HN

                                                   BẢNG GHI TÊN HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI

                                                                KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG

                                                                      Tháng        năm 20

                                                            Nghề :                            Lớp 

Số t.t

Họ tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Kết quả điểm học nghề

Trường THPT

Lệ phí thi

Chữ ký xác nhận của HS

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

L­ưu ý:

  Học sinh đọc kỹ các thông tin cá nhân ở trên (nếu sai sót học sinh dùng bút đỏ để sửa), nộp tiền lệ phí thi và kí xác nhận.

- Những học sinh mới chuyển trường đến, nếu đã hoàn thành chương trình học nghề 105 tiết thì có thể đăng ký dự thi chứng chỉ nghề PT. 

Cần ghi bổ sung danh sách và các thông tin xuống dưới. Nhưng phải có kết quả điểm ở nơi học nghề (Kết quả điểm phải có ký xác nhận ở nơi học).                                           

.     Giáo viên sử dụng phần mềm bảng tính Excel để nhập dữ liệu và nạp về VP theo mẫu: Phông chữ .Vntime; cỡ 14.
 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất